Politique de cookies

 

Les galetes constitueixen una eina usada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els visitants. Les galetes són petits arxius de text que s’envien a l’ordinador, tauleta o qualsevol altre dispositiu que permeti navegar per Internet quan accediu a determinats llocs web. Les galetes permeten, entre altres coses, mantenir un registre sobre els vostres hàbits de navegació o del vostre equip i les vostres preferències, i recordar-les quan hi torneu a accedir.

El Govern utilitza galetes per facilitar la navegació pel lloc web i l’aplicació, i per obtenir més eficàcia i personalització dels serveis que us oferim. Les galetes de personalització utilitzades permeten emmagatzemar informació sobre les vostres preferències i l’idioma, entre altres dades, amb la finalitat de mostrar-vos continguts i ofertes que tinguin un interès especial per a vosaltres. 

Segons el termini en què estan activades en l’equip de l’usuari, distingim entre:

1. Galetes de sessió: són un tipus de galetes dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a un lloc web, i romanen a l’equip durant la visita (per exemple, fins que l’usuari tanca el navegador i finalitza la visita).

2. Galetes persistents: són un tipus de galetes en què les dades segueixen emmagatzemades al terminal i el responsable de les galetes hi pot accedir i les pot tractar durant un període definit, que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les galetes, distingim entre:

1. Galetes tècniques o necessàries: són les que permeten a l’usuari la navegació a través d’un lloc web, una plataforma o una aplicació i la utilització de les diverses opcions o serveis que hi hagi, com per exemple controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, dur a terme el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per difondre vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

2. Galetes de personalització: les galetes de personalització són les que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb unes determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d’altres usuaris, com per exemple l’idioma, el nombre de resultats que es mostren quan l’usuari fa una cerca, l’aspecte o el contingut del servei en funció de la mena de navegador a través del qual l’usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc. Aquestes galetes no tenen l’objectiu d’identificar l’usuari, sinó que, si l’usuari en consent l’ús, la informació que recolliran s’utilitzarà únicament per a treballs de millora del disseny de les pàgines i de navegació pel lloc web i per l’aplicació, les estadístiques d’ús, la velocitat de les cerques, el mesurament de l’activitat del lloc web, etc. 

3. Galetes d’estadística (tercers): les galetes d’estadística són totes les galetes que permeten a la fundació entendre com l’usuari interactua amb aquest lloc web i en l’aplicació mitjançant la recollida i la comunicació d’informació de forma anònima. Per tant, la informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes s’utilitza per mesurar l’activitat d’aquest lloc web i de l’aplicació, així com per elaborar perfils de navegació dels usuaris d’aquest lloc web i de l’aplicació, amb la finalitat d’introduir-hi millores en funció de l’anàlisi de les dades relacionades amb la utilització que fan els usuaris del servei. 

Qui utilitza la informació emmagatzemada en les galetes? 

La informació emmagatzemada en les galetes del nostre lloc web i l’aplicació només la utilitzem nosaltres, a excepció de les que s’identifiquen com a galetes de tercers, que les utilitzen i gestionen entitats externes per proporcionar serveis adreçats a millorar els nostres serveis i l’experiència de l’usuari en navegar pel web i per l’aplicació.

Com puc modificar la configuració sobre les galetes? 

Com que les galetes que apliquem són, amb caràcter general, per a tots els usuaris del lloc web, en el cas que vulgueu modificar-les podreu: 

Configurar les galetes a través del botó flotant a la zona inferior dreta de la pantalla. 

L’usuari pot permetre bloquejar o eliminar les galetes instal·lades a l’equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat a l’ordinador

A més, l’usuari també pot gestionar el magatzem de galetes del navegador i la desactivació a través d’eines com:

  1. Ghostery: www.ghostery.com 
  2. Your Online Choices: www.youronlinechoices.com/es/

Les cookies sont un outil utilisé par les serveurs web pour stocker et récupérer des informations sur les visiteurs. Les cookies sont de petites archives de texte envoyées à l’ordinateur, à la tablette ou à tout autre périphérique permettant de naviguer sur Internet lorsque vous vous connectez à certains sites web. Les cookies vous permettent, entre autres choses, de conserver un journal sur vos habitudes de navigation ou votre équipe et vos préférences, et de les rappeler lorsque vous y revenez.

Le gouvernement utilise des cookies pour faciliter la navigation sur le site web et l’application et pour améliorer l’efficacité et la personnalisation des services que nous vous offrons. Les cookies de personnalisation utilisés vous permettent de stocker des informations sur vos préférences linguistiques, entre autres données, afin de vous afficher des contenus et des offres qui vous intéressent particulièrement. 

En fonction du délai dans lequel elles sont activées dans l’équipe de l’utilisateur, nous distinguons :

1. Les cookies de session sont un type de cookies conçus pour collecter et stocker des données pendant que l’utilisateur accède à un site web, et restent dans l’équipe pendant la visite (par exemple jusqu’à ce que l’utilisateur ferme le navigateur et termine la visite).

2. Les cookies persistants sont un type de cookies où les données sont toujours stockées dans le terminal et où le responsable des cookies peut y accéder et les traiter pendant une période définie, pouvant aller de quelques minutes à plusieurs années.

Selon l’objectif pour lequel les données obtenues via les cookies sont traitées, nous distinguons les suivantes :

1. Les cookies techniques ou nécessaires sont ceux qui permettent à l’utilisateur de naviguer sur un site web, une plate-forme ou une application, et d’utiliser les différentes options ou services qui existent, comme le contrôle du trafic et la communication de données, l’identification de la session, l’accès à des parties d’accès restreintes, le rappel des éléments qui composent une commande, le lancement d’une commande, la navigation d’une demande d’enregistrement ou de contenu.

2. Cookies de personnalisation : les cookies de personnalisation sont ceux qui permettent de mémoriser les informations permettant à l’utilisateur d’accéder au service avec certaines fonctionnalités qui peuvent différencier son expérience de celle d’autres utilisateurs, comme la langue, le nombre de résultats affichés lorsque l’utilisateur effectue une recherche, l’aspect ou le contenu du service en fonction du type de navigateur par lequel l’utilisateur accède au service ou de la région à partir de celui-ci. Ces cookies n’ont pas pour but d’identifier l’utilisateur, mais si l’utilisateur consent l’utilisation, les informations qu’il collectera seront utilisées uniquement pour améliorer la conception des pages et la navigation sur le site web et pour l’application, les statistiques d’utilisation, la vitesse de recherche, la mesure de l’activité du site web, etc. 

3. Les cookies de statistiques sont tous des cookies permettant à la fondation de comprendre comment l’utilisateur interagit avec ce site web et dans l’application par la collecte et la communication d’informations anonymes. Ainsi, les informations collectées à l’aide de ce type de cookies sont utilisées pour mesurer l’activité de ce site web et de l’application, ainsi que pour élaborer des profils de navigation pour les utilisateurs de ce site et de l’application, afin d’y apporter des améliorations en fonction de l’analyse des données liées à l’utilisation par les utilisateurs du service. 

Qui utilise les informations stockées dans les cookies ? 

Les informations stockées dans les cookies de notre site web et l’application sont uniquement utilisées par nous, à l’exception de celles identifiées comme des cookies tiers, qui les utilisent et gèrent des entités externes pour fournir des services destinés à améliorer nos services et l’expérience de l’utilisateur sur le Web et l’application.

Comment puis-je modifier les paramètres des cookies ? 

Comme les cookies que nous appliquons sont généralement destinés à tous les utilisateurs du site web, vous pouvez les modifier si vous voulez : 

Configurer les cookies à travers le bouton flottant dans le coin inférieur droit de l’écran. 

L’utilisateur peut autoriser le verrouillage ou la suppression des cookies installés dans l’équipe en réglant les options du navigateur installé sur l’ordinateur

De plus, l’utilisateur peut aussi gérer la palette de cookies du navigateur et la désactivation par des outils tels que :

  1. Ghostery: www.ghostery.com 
  2. Your Online Choices: www.youronlinechoices.com/es