LES OPORTUNITATS DE L’ACORD
D’ASSOCIACIÓ

Com a ciutadà

Andorra incorporarà bona part del cabal comunitari sense renunciar a les especificitats que la fan única, segura i pròspera. Mitjançant l’Acord d’associació es compleixen els estàndards europeus en multitud d’àmbits, com el medi ambient, els transports, els drets del consumidor, la vigilància del mercat i el comerç, entre molts altres.

Els beneficis i les implicacions de l’entesa afecten tots els sectors que conformen el nostre dia a dia. Hi ha alguns elements més intangibles com la limitació del soroll, la qualitat de l’aire o la seguretat dels productes que consumim i altres impactes molt més concrets com tenir menys obstacles a l’hora d’estudiar, treballar o residir a Europa, o poder beneficiar-se dels programes europeus en els quals Andorra participi.

La lliure circulació de persones facilita que els andorrans puguin treballar, residir o plantejar-se una jubilació a qualsevol dels països europeus amb les mateixes condicions que els seus nacionals.

Expandint la trajectòria laboral

L’Acord obre la porta al fet que professionals establerts a Andorra puguin exercir a la resta de països de la UE, i viceversa. La lliure circulació de serveis facilitarà que la trajectòria laboral dels joves pugui ser més internacional que mai.

Com a casa

La coordinació de la Seguretat Social i la lliure circulació de persones i capitals permetran que els jubilats andorrans puguin instal·lar-se o residir en qualsevol país europeu amb les mateixes condicions que els seus nacionals.

Estudis internacionals

Amb l’Acord d’associació els andorrans tindran la mateixa consideració que els estudiants dels estats membres a l’hora d’entrar a universitats europees (a part de les públiques espanyoles, franceses o portugueses amb què ja tenim acords bilaterals).

L’Acord preveu la participació en programes europeus, entre els quals hi ha Erasmus+ o Horizon Europe, als quals poden postular els estudiants o joves investigadors.

Noves oportunitats laborals

La lliure circulació de persones, un dels principis de l’Acord, permet poder treballar o fer estades a un país europeu de forma senzilla i amb menys traves que en la situació actual.

L’Acord també permet l’accés a la borsa de treball EURES, que centralitza les ofertes i demandes laborals del conjunt del mercat interior.

L’Acord incorpora el mateix sistema de coordinació de la Seguretat Social de la UE. Això significa que, a fora, els andorrans podran gaudir dels mateixos drets i deures que els nacionals del país on treballin, i en el moment de retorn, tant el ciutadà andorrà com la seva família acumulen les prestacions socials cotitzades a fora.

Estudis internacionals

Amb l’Acord d’associació els andorrans tindran la mateixa consideració que els estudiants dels estats membres a l’hora d’entrar a universitats europees (a part de les públiques espanyoles, franceses o portugueses amb què ja tenim acords bilaterals).

L’Acord preveu la participació en programes europeus, entre els quals hi ha Erasmus+ o Horizon Europe, als quals poden postular els estudiants o joves investigadors.

Noves oportunitats laborals

La lliure circulació de persones, un dels principis de l’Acord, permet poder treballar o fer estades a un país europeu de forma senzilla i amb menys traves que en la situació actual.

L’Acord també permet l’accés a la borsa de treball EURES, que centralitza les ofertes i demandes laborals del conjunt del mercat interior.

L’Acord incorpora el mateix sistema de coordinació de la Seguretat Social de la UE. Això significa que, a fora, els andorrans podran gaudir dels mateixos drets i deures que els nacionals del país on treballin, i en el moment de retorn, tant el ciutadà andorrà com la seva família acumulen les prestacions socials cotitzades a fora.

Expandint la trajectòria laboral

L’Acord obre la porta a que professionals establerts a Andorra puguin exercir a la resta de països de la UE, i viceversa. La lliure circulació de serveis facilitarà que la trajectòria laboral dels joves pugui ser més internacional que mai.

Com a casa

La coordinació de la seguretat social i la lliure circulació de persones i capitals permetran que els jubilats andorrans puguin instal·lar-se o residir en qualsevol país europeu amb les mateixes condicions que els seus nacionals.

Com a EMPRESA

Amb l’Acord d’associació, les empreses andorranes podran efectuar els seus negocis fora del territori andorrà de forma més senzilla i directa que fins ara. L’entesa dona accés a un mercat de prop de 450 milions d’habitants, amb nous sectors i oportunitats a les quals ara no es pot accedir.

Les empreses ja establertes a Andorra podran obrir noves línies de negoci en sectors que avui no gaudeixen d’una regulació equivalent a la del mercat interior. Aquesta mancança, coberta per l’Acord d’associació, fa possibles projectes empresarials fins ara no realitzables, que contribuiran a diversificar l’economia.

En contrapartida, els operadors del mercat interior podran operar des d’Andorra amb totes les garanties jurídiques que proporcionarà l’Acord, i incrementaran, així, el nombre d’iniciatives d’inversió estrangera i la creació de sectors d’activitat, fet que repercutirà en la generació de llocs de treball, en una reducció de la dependència d’uns pocs sectors i en nous ingressos per a l’estat.

Agricultura i ramaderia

SABER-NE MÉS
 • Més oportunitats de negoci: Andorra
  ja garanteix uns estàndards de salut
  animal i de seguretat alimentària
  molt elevats. Tot i això, la plena
  homologació de la normativa
  andorrana amb l’europea suposarà
  més oportunitats d’intercanvis
  comercials amb productes
  alimentaris i agroalimentaris, així
  com més seguretat per als
  consumidors de productes elaborats
  a Andorra.
 • Accés als distintius de qualitat
  europeus: els productors andorrans
  formen un sector en creixement que,
  tot i presentar unes xifres de
  producció modestes a escala
  europea, ha manifestat la voluntat
  de poder comercialitzar més enllà
  del territori andorrà. La normativa
  europea, represa mitjançant l’Acord
  d’associació, permetrà facilitar
  l’accés i la visibilitat dels productes
  andorrans als mercats europeus gràcies als distintius de qualitat. A
  més, l’homologació d’aquests
  productes és també un avantatge
  per als productors a l’hora de
  presentar-se –com ja han fet— a
  premis o certàmens internacionals.
 • Simplificació administrativa: la UE
  disposa d’eines tecnològiques de
  control i d’alerta a les quals Andorra
  té un accés parcial. Són eines que
  garanteixen la protecció del
  consumidor i que simplifiquen les
  càrregues administratives tant per a
  les administracions com per als
  operadors econòmics. Amb l’Acord,
  Andorra hi podrà participar
  plenament.

Sector financer

SABER-NE MÉS
 • Augment de la confiança internacional cap al sistema financer andorrà.
 • Accés a un mercat molt més gran que l’actual, amb molts clients potencials i més oportunitats de negoci.
 • Possibilitat d’establir-se i prestar serveis als estats membres de la Unió Europea en igualtat de condicions. 
 • La forta crisi financera que va patir el món entre el 2007 i el 2009 va revelar la necessitat urgent de reformar el sector dels serveis financers. Atesa la globalització i la interdependència dels mercats financers, l’efecte de “contagi” global observat després de l’esclat inicial de la crisi als Estats Units va mostrar clarament que Andorra havia de reformar el seu sistema financer per participar dels estàndards normatius i de supervisió internacionals.
 • Amb l’Acord d’associació, Andorra incorporarà una àmplia i robusta legislació europea, basada en pautes internacionals, per tal d’evitar que una crisi financera com la que va patir el món el 2007 no pugui tornar a repetir-se.
 • Més recentment, l’agenda política dels serveis financers de la UE ha reflectit els esforços realitzats per abordar el canvi climàtic i desenvolupar un camí econòmic més sostenible. Els reptes nous i emergents relacionats amb la transformació digital i els avenços tecnològics també han influït en l’agenda política del sector financer en els darrers anys. Andorra comparteix plenament amb la UE aquests objectius i per això resulta molt rellevant seguir alineant les seves polítiques en aquests temes. L’Acord d’associació és un instrument privilegiat per assolir aquest objectiu irrenunciable.

Indústria i construcció

SABER-NE MÉS
 • Un mercat molt més ampli que l’actual.
 • Més facilitats a l’hora d’oferir treballs o serveis a països de la Unió Europea, ja sigui de manera puntual o amb més llarga durada.
 • Possibilitat d’aspirar a treballs i concursos dels estats europeus en les mateixes condicions que les empreses nacionals.
 • Més facilitats per contractar personal qualificat originari de la UE gràcies als mecanismes de cooperació que preveu l’Acord d’associació.

La majoria d’empreses del sector de la indústria i la construcció d’Andorra són pimes (vegeu Oportunitats per a pimes).

Comerç

SABER-NE MÉS
 • Accés a un mercat molt més ampli que l’actual.
 • Menys traves a l’hora de fer negocis amb Europa.
 • Més facilitats per fer negocis amb els operadors econòmics veïns gràcies a la lliure circulació de béns i de capitals.
 • L’Acord d’associació no elimina les fronteres (seguiran sent necessaris els tràmits duaners) però homologa la legislació andorrana amb l’europea. Això, a la pràctica, suposa un alleugeriment dels tràmits duaners que cal efectuar, ja que Andorra deixa de ser un país tercer de la Unió Europea.
 • Andorra disposarà d’una protecció del consumidor reforçada i d’un sistema de vigilància de mercat que aportarà més solidesa i confiança al sector comercial. 
 • En deixar de ser un estat tercer i formar part del mercat únic europeu, moltes de les traves que coneixen actualment alguns sectors comercials amb els proveïdors comunitaris deixaran d’existir.

Turisme i serveis

SABER-NE MÉS
 • Un mercat molt més ampli que l’actual.
 • Més facilitats a l’hora d’oferir treballs o serveis a països de la Unió Europea, ja sigui de manera puntual o amb més llarga durada.
 • Possibilitat d’aspirar a treballs i concursos dels estats europeus en les mateixes condicions que les empreses nacionals.
 • Més facilitats per contractar personal qualificat originari de la UE gràcies als mecanismes de cooperació que preveu l’Acord d’associació, com la borsa de treball Eures. 

La majoria d’empreses del sector del turisme i dels serveis són pimes (vegeu Oportunitats per a pimes).

Professionals titulades

SABER-NE MÉS
 • Possibilitat d’establir-se i prestar serveis a qualsevol estat membre de la Unió Europea amb les mateixes condicions que la resta de professionals europeus.
 • Els professionals liberals disposaran d’un marc normatiu més reforçat que l’actual.
 • La reciprocitat garantida elimina la discriminació per raó de nacionalitat. 
 • Accés a les licitacions del mercat únic. 
 • Accés a grups i comitès d’experts europeus.
 • Accés a mecanismes de resolució de disfuncions administratives (IMI, SOLVIT).
 • Accés a la borsa de treball Eures (més possibilitats per postular llocs de treball fora d’Andorra o trobar professionals amb perfils específics dels països de la UE). 
 • La creació de nous sectors d’activitat i la dinamització de l’economia desembocarà en noves oportunitats de negoci per als professionals titulats.
 • Possibilitat de participar en projectes amb finançament europeu i de beneficiar-se dels programes europeus dels quals Andorra és part.

Petites i mitjanes empreses

SABER-NE MÉS

Les empreses andorranes tindran més facilitats a l’hora d’operar fora del territori andorrà ja que rebran el mateix tractament que les empreses europees. 

Les pimes representen el 99% de les empreses de la Unió Europea. Per aquest motiu, la UE ha posat en marxa diversos programes d’acció per fer-les més sòlides i millorar el seu accés a finançament. Entre d’altres, el cabal europeu permet:

 • Reducció de la burocràcia i millora de la resposta de les administracions a les necessitats de les pimes 
 • Modernització de la regulació en matèria de contractació pública perquè les pimes tinguin més opcions per accedir a concursos públics i millors oportunitats per plantejar ofertes conjuntes.
 • Accions destinades a facilitar l’accés de les pimes a finançament.
 • Tractament favorable de les pimes en les polítiques de competència, per exemple a través de la flexibilització per accedir a ajudes.
 • Participació en xarxes europees d’assistència a les pimes, com la xarxa Europea per a les empreses o el Solvit, i altres serveis d’informació. 
 • Suport a la innovació i a la investigació mitjançant nombroses eines, com el portal Techweb de les pimes o la iniciativa Gate2growth, entre d’altres.  

Com a ASSOCIACIÓ NO GOVERNAMENTAL

Estar en xarxa més fàcilment que en l’actualitat amb altres associacions europees, per la via del capítol sobre cooperació de l’Acord d’associació.

Noves oportunitats d’accés a finançament per a determinats projectes per la via de la participació als programes europeus.

Com a PAÍS

S’obren les portes a una diversificació econòmica.

L’objectiu principal de l’Acord d’associació és avançar cap a un marc legal equivalent amb la normativa de la UE que possibiliti de manera real la diversificació econòmica, un element indispensable per garantir la nostra prosperitat a mitjà i llarg termini. Les oportunitats d’activitats en sectors nous, que fins ara quedaven paralitzades per la inexistència d’un marc legal o per normativa insuficient, podran ara estudiar-se i desenvolupar-se. L’Acord en si no és suficient per diversificar l’economia, i l’equivalència amb la normativa europea per si sola no és suficient. L’aparició de noves oportunitats i sectors dependrà en gran mesura de l’emprenedoria dels operadors andorrans i estrangers que vulguin tirar endavant propostes de negocis innovadores.

L’acompanyament per part dels actors públics serà també indispensable per assolir els millors resultats.

Una Andorra més sobirana

Andorra mantindrà la sobirania en qüestions clau com la fiscalitat, la seguretat o la política exterior. Però, a més, l’Acord d’associació afegeix la possibilitat que Andorra pugui participar en l’elaboració de les normes de la Unió Europea i pugui seure conjuntament amb la UE en el si del Comitè Mixt que estableix l’Acord. Aquest fet assegura un diàleg entre Andorra i la UE al voltant de tots els àmbits que queden inclosos en l’Acord, una situació que ara no es dona i que constitueix un guany de sobirania i visibilitat a escala internacional.

Finalment, l’Acord eliminarà la discriminació per raó de nacionalitat als andorrans a l’hora de residir, treballar, estudiar o jubilar-nos en qualsevol país de la Unió, i ens conferirà de facto uns drets que ara no estan al nostre abast.

Andorra, un soci de confiança amb label europeu

Ja fa anys que Andorra incorpora en les seves lleis el contingut de les normatives europees, ja que l’entorn del país així ho requereix. Però legislar com Europa no vol dir ser equivalent. L’Acord d’associació garanteix, tant als andorrans com als socis internacionals, l’equivalència de la normativa amb la Unió Europea i genera una confiança que fins ara tant el Govern com els actors polítics, socials i econòmics del país s’esforcen molt a aconseguir.

Accés a programes i finançament europeus

El projecte d’Acord d’associació incorpora un apartat específic sobre la cooperació amb la UE fora de les quatre llibertats. Es tracta la cooperació en altres àmbits i aquesta cooperació es materialitza, bàsicament, mitjançant la participació en programes europeus. L’Acord preveu de quina manera es calcularà, financerament parlant, la participació d’Andorra i en quins àmbits es cooperarà. Com que té un cost econòmic, caldrà ser estratègics a l’hora de determinar en quins programes pren part el Principat, però aquest és sens dubte un dels elements més interessants de l’Acord.

Una administració moderna i eficaç

L’aplicació i la gestió de l’Acord d’associació requeriran estructures administratives modernes i eficaces. De fet, una de les principals conclusions dels països que tenen enteses similars amb la UE, com Liechtenstein, ha estat precisament la millora de l’eficiència i la professionalització de la seva Administració.

ET DONEM RESPOSTA

Contestem a les teves preguntes durant la Fira d'Andorra la Vella

L’ACCORD D’ASSOCIACIÓ
>
CLAR I SENSE FILTRES